ความเป็นมา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการระดับกอง ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๑๒๙๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เพื่อให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและเอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี มีความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

ปรัชญา (Philosophy)

ความเป็นหนึ่งของกันและกัน รังสรรค์บัณฑิตพึงประสงค์

ปณิธาน (Detorminations)

มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้   วิวัฒน์สู่สภาพแวดล้อมพร้อมศึกษา

องค์กรสร้างสรรค์พัฒนา    สร้างค่าภูมิปัญญานำสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรนำในการพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ (Objective)

๑. จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

๒. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน

๓. ศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาตามอัธยาศัย

๔. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

๑. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

๒. จัดบริการ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์

๓. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

๔. ส่งเสริม/พัฒนาการวิจัยด้านงานกิจการนักศึกษา

๕. พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา

ประเด็นที่ ๑ ด้านบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานกิจการนักศึกษา

ประเด็นที่ ๒ ด้านนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีขีดความสามารถสูงสุด

ประเด็นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่ ๔ ด้านการใช้ฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร